god header

آموزش دوربین مدار بستهhicam

دوربينهاي مينياتوري

دوربينهاي كوچكي كه براي استفادة شخصي و در سيستمهاي مدار بسته كوچك قابل استفاده هستند. اين دوربينها اكثراً داراي لنز ثابت بوده و قيمت آنها ارزان است و بهراحتي قابل پنهانكردن هستند. معمولاً خروجي تصوير آنها بهصورت فيش ويديويي بوده و براي استفاده در مكانهايي مانند ويترين مغازهها و تلفن تصويري مناسب هستند. چند نمونه از اين دوربينها در شكل زير نشان داده شده است.

دوربین مینیاتوری

دوربينهاي ديد در شب

اين دوربينها داراي سنسورهاي گيرندة مادون قرمز هستند كه توانايي تصويربرداري در شب را نيز براي آنها ايجاد ميكنند. در موارد خاصي براي عملكرد بهتر اين دوربينها پروژكتورهاي مادون قرمز در محل نصب ميكنند. اين دوربينها به دوربينهاي day-night نيز معروفند. دقت كنيد كه نور اين پروژكتورها نامرئي است و با چشم قابل ديدن نيست. اين نوع دوربينها هنگامي كه به حالت ديد در شب سوئيچ ميشوند تصوير را بهصورت سياه و سفيد ارائه ميدهند. پروژكتور دوربينهايي كه برروي بدنة خود دوربين طراحي شدهاند مادامي كه دوربين كار ميكند، روشن است (حتي در روشنايي روز). در برخي از دوربينها كه پروژكتور آنها بهصورت مجزا از هم هستند ميتوان روشن و خاموشبودن پرژوكتور را كنترل كرد.

day-night cctv

مقالات در مورد دوربین مدار بسته